Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Åmli kommune 2020-2023

Føremål for arkivplan i Åmli kommune:
Denne arkivplanen skal til ei kvar tid vere retningsgjevande for korleis all dokumentasjon som kommunen treng i sine daglege gjeremål eller har plikt til å oppbevare for ettertida skal registrerast, oppbevarast og nyttast.

  • Den skal vise kva arkivet omfattar og korleis det er organisert.
  • Det er eit krav i forskriftene til arkivlova at kommunane skal ha ein slik plan (Arkivforskr. &4).
  • For at planen til ein kvar tid skal vere aktuell, må den jamnleg oppdaterast og ajourførast. Dette skal skje fortløpande, og godkjennast ein gong i året.
  • Ved kvart periodeskille (kommunestyreval) skal planen gjennomgå ein hovudrevisjon.
  • Dei arkivplanane som er gått ut av bruk skal arkiverast.
  • Kommunedirektøren har det overordna arkivansvaret. Ansvaret er delegert til organisasjonssjef, og arkivleiar har det daglege ansvaret for arkivtenesta.