Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Åmli kommune er å rekne som eitt organ etter arkivforskrifta § 1-1. Kommunen har sentralisert arkivteneste i høve til arkivforskrifta § 2-4, og har sidan april 2006 nytta fullelektronisk sak-/arkivsystem. Først ephorte i perioden 2006-2019, så Public 360 frå 1. juni 2019.

Sentralarkivet fungerer som ei journalføringseining med felles postjournal for heile kommunen. All journalføring og administrativ handsaming skal skje i elektronisk sak-/arkivsystem, med unntak av ein del personsensitive arkiv som førast i lukka fagsystem med arkivkjerne.
 

Åmli kommune har følgjande arkivskaparar pr. 01.10.2021:

Arkivskapar:

Type arkiv:

Merknad:

Ordførar

Saksarkiv

Public 360

Kommunedirektøren

Saksarkiv

Public 360

Organisasjon

Saksarkiv
Personalarkiv

Public 360
Public 360

Økonomi

Saksarkiv
Personalarkiv
Kommunal innfordring
Rekneskapsbilag
Lønsbilag

Public 360
Public 360
Kredinor online
Xledger
Paga

Eining for Oppvekst

Saksarkiv
Personalarkiv
Barnehagebarnarkiv
Elevarkiv
Elevarkiv - voksenopplæring
Elevarkiv - PPT
Karakterprotokollar
Klientarkiv - flyktninger

Public 360
Public 360
Public 360
Public 360 - en del overføres fra Visma Flyt Skole
Public 360
HK-data
Public 360 - overføres fra Visma Flyt Skole
Public 360 (fra 01.04.2022)

Eining for Helse og velferd

Saksarkiv
Personalarkiv
Pasientarkiv Åmli pleie- og omsorgssenter
Klientarkiv - kommunelege
Klientarkiv - fysioterapeut
Klientarkiv - helsestasjon

P360
P360
Profil
System X
Profil
WinMed3

Eining for Habilitering og ressurs

Saksarkiv
Personalarkiv
Husbanksaker
Klientarkiv - psykiatri/rus
Klientarkiv - sosiale ytelsar
Pasientarkiv - tenesta for funksjonshemma

P360
P360
P360
Profil
Velferd
Profil

Eining for Samfunn

Saksarkiv
Personalarkiv
Byggesak/delingssak/landbrukssak/kommunal eigedom
Planarkiv
Skannet eldre gnr/bnr arkiv + løpende overføring frå P360

P360
P360
P360
P360
BraArkiv (kopiarkiv, avlevert på papir eller elektronisk)

Eining for næring og utvikling

Saksarkiv
Personalarkiv
Byggesak/delingssak/landbrukssak/kommunal eigedom
Planarkiv
Skannet eldre gnr/bnr arkiv + løpende overføring frå P360

P360
P360
P360
P360
BraArkiv (kopiarkiv, avlevert på papir eller elektronisk)

I tillegg er ei rekke offentlege tenester skilde ut som interkommunale samarbeid, interkommunale selskap eller kommunale aksjeselskap. Arkivdanninga ved desse organa fell utafor kommunen sitt normale ansvarsområde, men av omsyn til framtidige brukarar av arkivmaterialet vil ein prøve å halde arkivplanen oppdatert over kva tenester dette gjeld.

For Åmli kommune gjeld dette fylgjande tenester:
 

Interkommunale samarbeid:

Arkivansvaret følgjer vertskommunen.

 • IKT Agder:
  Interkommunalt samarbeid mellom ni kommunar i Agder, samt Agder fylkeskommune. Inneber drift, vedlikehald og innkjøp av felles programvare, servere m.m. 
 • Barnevertjenesten Øst i Agder:
  Interkommunalt samarbeid mellom Åmli, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Risør. Gjerstad kommune er vertskommune.
 • Østre Agder Brannvesen - OABV:
 • Interkommunalt selskap for Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli kommune. Arendal kommune er vertskommune
 • Østre Agder krisesenter: Arendal kommune er vertskommune
 • Arendal legevakt: Arendal kommune er vertskommune
 • 110 Alarmsentral: Arendal kommune er vertskommune
 • Interkommunal arbeidsgiverkontroll (IAA): Arendal kommune er vertskommune
 • Felles veterinærvakt: Åmli kommune er vertskommune
 • Telemarksvegen: Nissedal kommune er vertskommune
   

Interkommunale selskap:

Etter kommunelova §27.
Separat arkivansvar. Pålagde å føre offentleg journal etter offentleglova § 2 og ellers følge arkivloven.

 • Indre Agder og Telemark Avfallsselskap - IATA:
  Interkommunalt selskap for Åmli, Nissedal, Nome og Drangedal kommune. Har eige arkiv.
 • Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS:
  Eit felles fond for dei ti kommunane i Aust-Agder med rett til konsesjonskraft. Aust-Agder fylkeskommune er og deltakar. Kontor i Valle.
 • Aust-Agder museum og arkiv (KUBEN):
  Eigd av kommunane og Agder fylkeskommune. Dei fungerer som arkivrådgjevarar for kommunane og depotinstitusjon for eldre arkiv.
 • Arendal revisjonsdistrikt IKS
 • VEDTAKS - Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS
    

Aksjeselskap med kommunalt eigarskap:

Separat arkivansvar. Pålagde å føre offentleg journal etter offentleglova § 2 dersom kommunen sin eigarandel er større enn 50%. Åmli kommune har ikkje rekneskapsføringa for aksjeselskap.

 • Åmli Næringsbygg AS - 50% eigarandel
 • Jordøya Tomteutvikling AS - 63,15% eigarandel
 • JobbklarAS
 • Aust Agder Næringsselskap AS
 • Agder Energi AS
 • Kommunekraft AS
 • Kilandsfoss AS
 • Visit Sørlandet
    

Stiftelsar med kommunal eigarskap:

 • Stiftelsen Koppsåna kulturminne
 • Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - bak denne stiftelsen står 15 kommunar i Aust-Agder
   

Andre samarbeidsavtalar:

 • Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA)
 • Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (IUA)
 • Opplæringskontoret for Midt- og Østregionen
 • Friluftsrådet sør
   

Veileder for arkiv ved interkommunale samarbeid

Laster...